หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ อว.

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

12 ก.ค. 2019

รายละเอียด: 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ อว.

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อว.
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ อว. ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
แบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ของ ดศ.

 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ สป.อว.

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สป.อว.