คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อว.

ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งในการประชุม หน่วยงาน
1
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการ อว.
2
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
รองประธานกรรมการ สป.
3
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
กรรมการ วศ.
4
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการ วช.
5
นางสุชิน อุดมสมพร
กรรมการ ปส.
6
นางจิตรา ชัยวิมล
กรรมการ วว.
7
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
กรรมการ อพ.
8
นายอนุสรณ์ รังสิพานิช
กรรมการ สทอภ.
9
พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช
กรรมการ สทน.
10
นายสำเริง ด้วงนิล
กรรมการ สซ.
11
นายภาสิต ลาดเหลา
กรรมการ สดร.
12
นางธีรีสา มัทวพันธุ์
กรรมการ สนช.
13
นายชัยรัตน์ แสงจันทร์
กรรมการ ศลช.
14
นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา
กรรมการ สสน.
15
ดร.ลดาวัลย์ กระเเสร์ชล
กรรมการ พว.
16
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
กรรมการ มว.
17
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
กรรมการ สอวช.
18
รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์
กรรมการ สกสว.
19
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
กรรมการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
20
นายไชย มีหนวงหว้า
กรรมการ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
21
นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง
กรรมการ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
22
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
กรรมการและเลขานุการ สป.
23
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สป.
24
นายขจรศักดิ์ จิตรอารีเสถียร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สป.