แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559

1. บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล: ความท้าทายและโอกาส
2. วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. กลไกการขับเคลื่อน

โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0 2141 6774, 0 2141 7096
โทรสาร 0 2143 8022-3
เว็บไซต์ www.mict.go.th

E-Book Online : https://issuu.com/digitalthailand2016/docs/20160510_final_de_plan_complete/1?e=24878519/30000297

ฉบับย่อ : ไทย / EN