การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ครั้งที่ 54-1/2559

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

02 ก.พ. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ครั้งที่ 54-1/2559

วันที่ประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 4 พระจอมเกล้า สป.วท.
เวลาเริ่มต้นการประชุม 13:30
เวลาสิ้นสุดการประชุม 09:43

วาระการประชุม

 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
  • ประธานแจ้งเพื่อทราบ (2 ความคิดเห็น)
 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ วท. ครั้งที่ 53-7/2558
  • รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเเละจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ครั้งที่ 53-7/2558 (12 ความคิดเห็น)
 3. เรื่องเพื่อทราบ
  • ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ วท. (12 ความคิดเห็น)
  • สรุปรายการขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของหน่วยงานใน วท. ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 (10 ความคิดเห็น)
 4. เรื่องเพื่อพิจารณา
  • ขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ สป. วงเงิน 6,030,000 บาท (14 ความคิดเห็น)
  • โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Marginalized Area) ของ พว. วงเงิน 13,301,000 บาท (14 ความคิดเห็น)
  • โครงการขับเคลื่อน Smart Thailand ผ่านวิธีการร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ของ พว. วงเงิน 58,440,000 บาท (15 ความคิดเห็น)
  • โครงการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ของ พว. วงเงิน 76,496,000 บาท (14 ความคิดเห็น)
 5. เรื่องอื่น ๆ (หากมี)
  • การปฏิบัติสำหรับโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สทอภ.