อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

07 ธ.ค. 2016 - 09 ธ.ค. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP                   

ลำดับ เรื่อง วัน /เดือน/ปี เวลา
1 สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 7 ธันวาคม 2559 09.30-16.00
2 สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 8 ธันวาคม 2559 09.30-16.00
3 สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 9 ธันวาคม 2559 09.30-12.00
4 สำหรับผู้ดูเเลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของ หน่วยงาน สค. 9 ธันวาคม 2559 13.00-16.00

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท