การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

26 ม.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.