สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.) โดยกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.) ที่ดำเนินการในฐานะ "สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" มีหน้าที่การควบคุม ดูแล และบริหารจัดการการนำเสนอแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด อว. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณาเห็นชอบให้กับโครงการต่างๆ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งข้อมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้น ในแต่ละปีงบประมาณที่เสนอมายังคณะกรรมการฯ มีจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กรข.สป. จึงได้พัฒนา "ระบบสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. (CIO)" ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล และเป็นช่องทางในการประสานงานกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด อว. ด้วยอีกทางหนึ่ง

หน้า

Subscribe to สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. ตั้งค่า RSS