ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. เป็นผู้ผลักดันในการดำเนินงาน

# วันที่ รายละเอียด
1 12 ก.ค. 2019 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ อว.
2
26 ธ.ค. 2018 - 23 ม.ค. 2019
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
3 19 ธ.ค. 2018 อบรมหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
4 17 ธ.ค. 2018 อบรมหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางและการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.
5
13 ธ.ค. 2018 - 14 ธ.ค. 2018
อบรมหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
6
06 ธ.ค. 2018 - 07 ธ.ค. 2018
อบรมหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง
7
26 พ.ย. 2018 - 28 พ.ย. 2018
อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
8
22 พ.ย. 2018 - 23 พ.ย. 2018
อบรมหลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Word
9
12 พ.ย. 2018 - 14 พ.ย. 2018
อบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Base
10 30 ต.ค. 2018 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เเละข้อมูลทะเบียบโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
11 26 ต.ค. 2018 อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
12
23 ก.ค. 2018 - 24 ก.ค. 2018
อบรมหลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร
13 13 ก.ค. 2018 อบรมหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
14
13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
อบรมหลักสูตร การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)
15
23 พ.ค. 2018 - 25 พ.ค. 2018
อบรมหลักสูตร การเขียนโปรเเกรม Single page ด้วย Angular Framework
16 18 พ.ค. 2018 อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย Angular
17 16 พ.ค. 2018 อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย Angular
18
25 เม.ย. 2018 - 27 เม.ย. 2018
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
19
02 เม.ย. 2018 - 04 เม.ย. 2018
อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
20
22 มี.ค. 2018 - 23 มี.ค. 2018
อบรมหลักสูตร การสร้าง Website ด้วย Wordpress
21
05 มี.ค. 2018 - 07 มี.ค. 2018
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
22
15 ก.พ. 2018 - 16 ก.พ. 2018
อบรมหลักสูตร Advance Android Programming
23
05 ก.พ. 2018 - 07 ก.พ. 2018
อบรมหลักสูตร Introduction to Android Programming
24 26 ม.ค. 2018 การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
25
20 ธ.ค. 2017 - 22 ธ.ค. 2017
อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint

หน้า