ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. เป็นผู้ผลักดันในการดำเนินงาน

# วันที่ รายละเอียด
51
15 ส.ค. 2016 - 17 ส.ค. 2016
อบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Basic
52 05 ส.ค. 2016 การสัมมนาสร้างความตระหนักด้าน IT เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ปลอดภัย
53
27 ก.ค. 2016 - 29 ก.ค. 2016
อบรมหลักสูตร web Accessibility
54
21 ก.ค. 2016 - 22 ก.ค. 2016
อบรมหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรเเละฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง
55 06 ก.ค. 2016 การสัมมนาสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
56 30 มิ.ย. 2016 กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดสัมมนาทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
57
27 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
อบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ครั้งที่ 2
58
22 มิ.ย. 2016 - 24 มิ.ย. 2016
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal
59 09 มิ.ย. 2016 อบรมการใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 5-6
60 08 มิ.ย. 2016 อบรมการใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 3-4
61 07 มิ.ย. 2016 อบรมการใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 1-2
62 26 พ.ค. 2016 อบรมการบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
63 24 พ.ค. 2016 อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management รุ่นที่ 1-2
64 16 พ.ค. 2016 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ครั้งที่ 55-2/2559
65
25 เม.ย. 2016 - 27 เม.ย. 2016
อบรมหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
66
20 เม.ย. 2016 - 22 เม.ย. 2016
อบรมหลักสูตร การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle
67
31 มี.ค. 2016 - 01 เม.ย. 2016
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excelการประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร
68
28 มี.ค. 2016 - 30 มี.ค. 2016
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
69
21 มี.ค. 2016 - 23 มี.ค. 2016
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel
70
07 มี.ค. 2016 - 08 มี.ค. 2016
อบรมหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
71 02 ก.พ. 2016 การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. ครั้งที่ 54-1/2559

หน้า