ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. เป็นผู้ผลักดันในการดำเนินงาน

# วันที่ รายละเอียด
26
12 ธ.ค. 2017 - 14 ธ.ค. 2017
อบรมหลักสูตร PHP Ajax with jQuery
27 08 ธ.ค. 2017 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2
28 07 ธ.ค. 2017 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1
29 30 พ.ย. 2017 อบรมหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.
30 27 พ.ย. 2017 อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
31
12 ก.ค. 2017 - 14 ก.ค. 2017
อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape
32 30 มิ.ย. 2017 อบรมหลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
33
28 มิ.ย. 2017 - 29 มิ.ย. 2017
อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs,Sheets,Slides)
34
17 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017
อบรมหลักสูตร อบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
35
25 เม.ย. 2017 - 27 เม.ย. 2017
(ยกเลิก) อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape
36
29 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint
37
06 มี.ค. 2017 - 08 มี.ค. 2017
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word
38
22 ก.พ. 2017 - 24 ก.พ. 2017
อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
39
21 ธ.ค. 2016 - 23 ธ.ค. 2016
อบรมหลักสูตร MongoDB (No SQL)
40
14 ธ.ค. 2016 - 16 ธ.ค. 2016
อบรมหลักสูตร Hybrid Application ด้วย lonic 2
41
07 ธ.ค. 2016 - 09 ธ.ค. 2016
อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP
42
28 พ.ย. 2016 - 30 พ.ย. 2016
อบรมหลักสูตร การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2
43 24 พ.ย. 2016 อบรมหลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF
44
21 พ.ย. 2016 - 23 พ.ย. 2016
อบรมหลักสูตร การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน
45 04 พ.ย. 2016 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี ของ วท. (พ.ศ. 2560-2562)
46 31 ต.ค. 2016 อบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Calendar
47
26 ต.ค. 2016 - 28 ต.ค. 2016
อบรมหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
48
21 ก.ย. 2016 - 23 ก.ย. 2016
อบรมหลักสูตร Search Engine Optimization (SEO)
49
12 ก.ย. 2016 - 14 ก.ย. 2016
อบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced
50
06 ก.ย. 2016 - 08 ก.ย. 2016
อบรมหลักสูตร ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey

หน้า