แบบรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

26 ธ.ค. 2018 - 23 ม.ค. 2019

รายละเอียด: 

แบบรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนโครงการ/กิจกรรมด้านดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

หน่วยงาน ข้อมูลอ้างอิง
จากการสำรวจ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2561
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
  • แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  :